Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Ικανοποίηση πληροφοριακών αναγκών των ΦμεΑ από την Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των πληροφοριακών αναγκών των Aτόμων με Aναπηρία (AμεA). Ειδικότερα, στοχεύει στην καταγραφή των πληροφοριακών αναγκών των ΑμεΑ της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, όπως και στην καταγραφή των τυχόν προβλημάτων πρόσβασης στην πληροφορία, τα οποία ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ. Σύμφωνα με τον Νόμο 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78, 2000), «άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων».

Πληροφοριακή συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες σε περιβάλλον βιβλιοθηκών

Στις δεκαετίες του 1950/1970 τα κινήματα υπέρ των αστικών δικαιωμάτων έφεραν την έννοια και την ταυτότητα της αναπηρίας στο προσκήνιο, ανάλογα με αυτή της εθνικής (π.χ. μετανάστες) ή φυλετικής ταυτότητας (π.χ. μαύροι). Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) άρχισαν να συγκεντρώνουν το διεπιστημονικό ενδιαφέρον τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα. Παρόλο όμως που τα ΑμεΑ αποτελούν την μειονοτική εκείνη ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών και τις περισσότερες ανάγκες, έχουν διαφύγει της προσοχής των βιβλιοθηκών (Church et al., 2000).

Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: εκπαιδευτική κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να εξετάσει την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα στοχεύει στην αποτύπωση της επαγγελματικής επιμόρφωσης των βιβλιοθηκονόμων αναφορικά με την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Όπως ορίζεται από τον Ο.Η.Ε. (1975) «ΑμεΑ θεωρείται όποιο άτομο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο του τις ανάγκες του λόγω είτε κάποιου διανοητικού, είτε σωματικού προβλήματος».

ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια οι Βιβλιοθήκες, και ειδικότερα οι Ακαδημαϊκές, "εκμεταλλευόμενες" τις δυ­νατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, μπορούν πλέον να επεκτείνουν τις προσφερόμε­νες υπηρεσίες τους. και σε ειδικές κατηγορίες χρηστών, όπως είναι τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και τα άτομα με προβλήματα δυσλεξίας, που μέχρι σήμερα αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο χώρο τους αλλά και στο υλικό τους. Το «άνοιγμα» όμως των βιβλιοθηκών και προς αυτή την κατηγορία χρηστών, δεν είναι κάτι που πετυχαίνεται εύκολα.

Οδηγός για Βιβλιοθήκες Προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία

Κατά τη χρονική περίοδο 1950-1970 τα κινήματα υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου έφεραν την έννοια και την ταυτότητα της αναπηρίας στο προσκήνιο και έκτοτε τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) άρχισαν να συγκεντρώνουν το διεπιστημονικό ενδιαφέρον και να αποτελούν πλέον ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα. Παρόλο όμως που τα ΑμεΑ αποτελούν την μειονοτική ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών και τις περισσότερες ανάγκες, έχουν διαφύγει της προσοχής των βιβλιοθηκών. Η ιστορία των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για τα ΑμεΑ είναι πρόσφατη και επιπλέον, η σχέση της βιβλιοθήκης με τα ΑμεΑ προβληματική.

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

Πρωταρχικό κίνητρο για την εκπόνηση της εργασίας αυτής αποτέλεσε η κοινωνική διάσταση του θέματος και το γεγονός ότι ο βασικός στόχος του επαγγέλματος του επιστήμονα της πληροφόρησης είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης όλων στην πληροφορία ανεξάρτητα από οποιονδήποτε περιορισμό ή αναπηρία. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης αποτελούν τις πύλες στη γνώση, τη σκέψη και τον πολιτισμό και γι’ αυτό σε καμία περίπτωση δεν νοείται να αποκλείουν από τις υπηρεσίες τους τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Benchmarking

Έτσι όπως διαμορφώνονται οι διεθνείς συνθήκες, οι εθνικές οικονομίες αλλά και οι κοινωνίες, αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις αμοιβαίας εξάρτησης. Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν συγκριτικούς βαθμούς απόδοσης, εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές. Οι πολιτικές αυτές κρίνονται επιτυχημένες ή μη, ανάλογα με τα αποτελέσματα που επιφέρουν. Πολλές φορές τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που αναμένουν, λόγω των διαφορετικών θεμελιωδών κοινωνικών χαρακτηριστικών που διακρίνονται από χώρα σε χώρα. Βέβαια, αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε επίπεδο χωρών, αλλά και επιχειρήσεων, μικρών ή μεγάλων.

Ελληνικό Κέντρο Benchmarking

Ιστοσελίδα για την τεχνική της Συγκριτικής Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING

Benchmarking (Συγκριτική Αξιολόγηση) είναι η διαδικασία σύγκρισης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού σε σχέση με μία επιχείρηση που παρουσιάζει ξεχωριστή απόδοση στην ανάπτυξη της ή με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του ίδιου ή συναφούς κλάδου. Η σύγκριση μπορεί να αφορά την επιχείρηση ως σύνολο ή διακριτές λειτουργίες (ή τμήματα) εντός της επιχείρησης και γίνεται σε έναν μεγάλο αριθμό από μετρήσιμες παραμέτρους λειτουργίας. 

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0