Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Αξιολόγηση της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ΕΑΠ από φοιτητές εξΑΕ

Το νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε ως απότοκο τόσο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας όσο και της ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών σε συνάρτηση με την εδραίωση και παγίωση της δημοκρατίας (τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου) διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση ευέλικτων εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εφεξής εξΑΕ), με σκοπό την άρση των ανισοτήτων (κατά το δυνατόν) και την παροχή εκπαιδευτικών και μαθησιακών ευκαιριών σε όλους.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι βιβλιοθήκες των ακαδημαϊκών ιδρυ

Η "ποιότητα" ως αναγκαιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ο προσδιορισμός της αποστολής και του ρόλου της βιβλιοθήκης παίζει σημαντικό ρόλο στην διοίκηση των βιβλιοθηκών. Σημαντικό είναι να γνωρίζουν το ρόλο τους και οι χρήστες των βιβλιοθηκών ώστε να διαμορφώνουν ρεαλιστικότερες και δικαιότερες προσδοκίες. Αν δεν υπάρχει όμως σύνδεση μεταξύ του προσδιορισμού της αποστολής της βι- βλιοθήκης και της διεύθυνσης, δεν υ- πάρχει λόγος να κουραζόμαστε για να καθορίζουμε την αποστολή τους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η διοίκηση ποιότητας αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και διοί- κησης υπηρεσιών πληροφόρησης. Στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισ- σότερο από την πληροφόρηση (Μπώκος, 2001: σελ. 469-515).

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Στην εργασία αυτή περιγράφονται, με συντομία η έννοια και τα χαρακτηριστικά του διαδανεισμού, με σκοπό να γνωρίσει ο αναγνώστης το αντικείμενο. Ακολουθούν οι απόψεις και οι προβληματισμοί του συγγραφέα για την ανάγκη ύπαρξης του διαδανεισμού, τα οφέλη από την χρήση του, την συνεργασία των βιβλιοθηκών καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) στις βιβλιοθήκες: η ποιότητα στην καταλογογράφηση

H Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) είναι η θεωρία που αναφέρεται στις μεθόδους διοίκησης του συνόλου, αλλά και των μερών, ενός οργανισμού. Για την εφαρμογή των αρχών της ποιότητας στον χώρο των βιβλιοθηκών, απαιτείται η συλλογή δεδομένων που αφορούν την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης στον τομέα της καταλογογράφησης. Εξετάζει τον ορισμό της έννοιας της ποιότητας στην καταλογογράφηση, επικεντρώνοντας στις απόψεις των χρηστών.

Η διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως εργαλείο ανάπτυξης

Ως γνωστόν η « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων», ευρύτερα γνωστή ως Management, είναι ένας από τους πολλούς κλάδους τους οποίους υποδιαιρείται η οικονομική επιστήμη. Ορίζεται ως η διαδικασία προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, της στελέχωσης και του ελέγχου που ασκούνται σε μια επιχείρηση ή σε ένα οργανισμό, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει υιοθετηθεί από επιχειρήσεις παγκοσμίως αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Exploration of the costs and impact of the Common Assessment Framework

The Common Assessment Framework (CAF) is a standardised approach for the assessment of children and their families, to facilitate the early identification of additional needs and to promote a coordinated service response. CAF is underpinned by an integrated approach to support and has been designed for use by all professionals working with children and families with additional needs, but who do not meet the threshold for more intensive interventions such as those associated with children’s social care or safeguarding.

A Tale of Two CAFs: The Impact of the Electronic Common Assessment Framework

Abstract : The Common Assessment Framework (CAF) is an electronic system for assessing children and sharing information between child welfare professionals, which is at various stages of pilot and implementation in England and Wales.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0