Είστε εδώ

Ικανοποίηση πληροφοριακών αναγκών των ΦμεΑ από την Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας

Εκτύπωση σελίδας

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των πληροφοριακών αναγκών των Aτόμων με Aναπηρία (AμεA). Ειδικότερα, στοχεύει στην καταγραφή των πληροφοριακών αναγκών των ΑμεΑ της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, όπως και στην καταγραφή των τυχόν προβλημάτων πρόσβασης στην πληροφορία, τα οποία ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ. Σύμφωνα με τον Νόμο 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78, 2000), «άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων». Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται στην ύπαρξη της αναγκαίας υποδομής αλλά και στην επιμόρφωση των βιβλιοθηκονόμων αναφορικά με την εξυπηρέτηση ΑμεΑ (ALA, 2001˙ Bodaghi, Ngah & Noorhidawati, 2014˙ Irval & Nielsen, 2001˙ Irval & Nielsen, 2005). Όσον αφορά την Ελλάδα, τονίζεται η ανάγκη για καθολική πρόσβαση στις βιβλιοθήκες, ανεξαρτήτως αναπηρίας. Συγκεκριμένα, η Κουλικούρδη (2007) ασχολήθηκε με την καταγραφή του επιπέδου εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων, καθώς και της προσφοράς υπηρεσιών των ελληνικών βιβλιοθηκών για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Επιπροσθέτως, η Χαρούλη (2012), η Κοζάνη (2013) και οι Βαΐτσης, Κοζάνη και Βασιλακάκη (2013) επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των βιβλιοθηκονόμων στις ακαδημαϊκές, δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας αντίστοιχα. Δύο μέθοδοι υιοθετήθηκαν για την ικανοποίηση των στόχων της συγκεκριμένης έρευνας: α) η βιβλιογραφική επισκόπηση (literature review) για τον εντοπισμό και σχολιασμό της βιβλιογραφίας σε Ελλάδα και εξωτερικό σχετικά με τις πληροφοριακές ανάγκες των ΑμεΑ και β) το ερωτηματολόγιο (questionnaire) για την καταγραφή των πληροφοριακών αναγκών των ΑμεΑ της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και των τυχόν προβλημάτων πρόσβασης στην πληροφορία, τα οποία αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ. Η συγκεκριμένη εργασία συμβάλλει στην καταγραφή και περιγραφή των πληροφοριακών αναγκών των ΑμεΑ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αλλά και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης διαμόρφωσης ή επαναπροσδιορισμού των υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ.

 

Πηγές: 
Ιστοσελίδες
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0