Είστε εδώ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Εκτύπωση σελίδας

 

Η παρούσα εργασία έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος ʺΨηφιακές Βιβλιοθήκεςʺ  που διδάσκεται στο τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό διδάσκεται στο ΣTʹ εξάμηνο από τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Καπιδάκη Σαράντο και μέσα από αυτό το μάθημα δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν εργασίες και να ερευνούν θέματα σχετικά με τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Ο τίτλος αυτής της εργασίας είναι ʺΨηφιακές Βιβλιοθήκες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκεςʺ και παρουσιάζει τα προβλήματα και την περιθωριοποίηση που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες από την πληροφόρηση και την ενημέρωση. Η εργασία κυρίως παρουσιάζει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και να επιλύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αναπηρίας ή της αδυναμίας τους.

Η παρούσα εργασία αρχικά εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και τον βοηθά να προσεγγίσει τις ευπαθείς αυτές κοινωνικές ομάδες. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στις ψηφιακές βιβλιοθήκες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, όπου θα  μιλήσουμε για την νομοθεσία και την ελληνική πραγματικότητα και στη συνέχεια θα εστιάσουμε στις βοηθητικές τεχνολογίες και στον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση τους στις βιβλιοθήκες. Έπειτα, θα μιλήσουμε για την συνδρομή των ελληνικών βιβλιοθηκών στην προσπάθεια να δημιουργηθούν κατάλληλοι χώροι για την πρόσβαση των Ατόμων με ειδικές ανάγκες στην πληροφόρηση και στην εκπαίδευση. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά τις δύο πρώτες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που συμμετείχαν στο έργο Accelerate και έπειτα κάποιες άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Η εργασία αυτή στοχεύει να καταδείξει την εξαίρεση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από την πληροφόρηση εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης τους στην πληροφορία. Το θέμα αυτό είναι επίκαιρο διότι τις τελευταίες δεκαετίες, η στάση της κοινωνίας απέναντι στα Άτομα με ειδικές ανάγκες έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, ενώ η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει πληροφορίας για τα Άτομα με ειδικές ανάγκες και την πρόσβαση τους στις βιβλιοθήκες και στα κέντρα πληροφόρησης, αντίθετα στην αντίστοιχη ελληνική διαπιστώνεται μηδαμινότητα και έλλειψη ενδιαφέροντος. 

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0