Είστε εδώ

Τυποποιημένες Ερωτήσεις Ερωτηματολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εκτύπωση σελίδας

Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι η κωδικοποίηση και τυποποίηση των ερωτήσεων του Ερωτηματολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων που διανέμεται κάθε χρόνο από τη ΜΟΠΑΒ. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και προτείνονται μέθοδοι συλλογής ή υπολογισμού των απαντήσεών τους.
Επίσης καταγράφεται ποιες από τις ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία δίνονται στο αρχείο Καθιερωμένοι Δείκτες Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτελεί συμπληρωματική μελέτη του παραπάνω αρχείου και γι' αυτό, για την καλύτερη κατανόησή τους, προτείνεται η ταυτόχρονη μελέτη τους.

Undefined
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0