Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

A New Combined Model for Selecting the Best Business Intelligence Strategy in Organizational Decisions

Abstract : Nowadays the great companies use intelligent systems of business generally for company management, supervision of business activities, reporting, planning and supporting activities as well as for optimizing relationships with customers and facilitating management decision making process, because this strategy seeks for providing information analysis and access capabilities, so that abundant data can be provided consistently from different sources.

Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο

Ο Παγκόσμιος Ιστός Πληροφοριών (Web) χαρακτηρίζεται σαν ένα περιβάλλον αχανές, ετερογενές, κατανεμημένο και πολύπλοκο με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο αποδοτικός χειρισμός των δεδομένων των e-εφαρμογών με βάση παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην απαίτηση για σχεδιασμό, ανάπτυξη και υιοθέτηση «ευφυών» εργαλείων που θα επιλέξουν και θα εμφανίσουν στο χρήστη την κατάλληλη πληροφορία, στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάλληλη μορφή.

Επιχειρηματική Eυφυΐα

Στην παρούσα διπλωματική μελέτη αναλύεται αρχικά ο όρος της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence - BI) και γίνεται μία ιστορική αναδρομή. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στη σημασία της για τις επιχειρήσεις και παρουσιάζονται οι βασικές εφαρμογές της. Επιπλέον, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων BI και οι δυνατότητές τους. Κατόπιν, ακολουθεί η παρουσίαση διάφορων λογισμικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και με την εφαρμογή δύο από αυτά, καταγράφονται συμπεράσματα

Επιχειρηματική Eυφυΐα και Tεχνικές Εξόρυξης Γνώσης. Οι λύσεις που παρέχονται από τα SSAS.

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η έννοια της Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI), οι πληροφορίες που χρειάζονται για την χρήση των εφαρμογών BI σε ένα οργανισμό, οι λύσεις που προσφέρονται από την Microsoft και η σχέση του BI με την Εξόρυξη Γνώσης. Θα παρουσιαστούν επίσης, οι κυριότερες τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης και τα βασικότερα επιχειρησιακά προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με την χρήση τεχνικών αυτών.

Οδηγός της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την εφαρμογή τεχνικών Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Οδηγός της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την εφαρμογή τεχνικών Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, τα δομικά στοιχεία των συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας, τα εργαλεία του κι έπειτα ο τρόπος εφαρμογής της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Ιστοσελίδα του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για το «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας» (e-Business Intelligence Lab), τους στόχους του, την αποστολή και τους επιστημονικούς τομείς δραστηριοποίησής του.

Επιχειρηματική Ευφυΐα στο datamining.gr/

Ιστοσελίδα για την Επιχειρηματική Ευφυΐα, τα εργαλεία της, εφαρμογές της καθώς και σύνδεσμοι και σχετική βιβλιογραφία.

ARL - Balanced Scorecard

Ιστοσελίδα της ARL για την Balanced Scorecard (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων)

Balanced Scorecard στο balancedscorecard.org/

Ιστοσελίδα για την Balanced Scorecard (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων), δηλαδή ένα σύστημα μέτρησης απόδοσης ενός οργανισμού που βοηθάει στη μετατροπή των στόχων σε δράση, καθώς επιδιώκει τη συμμετρική (εσωτερική και εξωτερική) ανάπτυξή του σε όλες τις διαστάσεις του μέσω της παροχής πολύπλευρης πληροφόρησης για την επίδοσή του.

Data Visualization στο Visualizing.org

Ιστοσελίδα με υλικό για την Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization), δηλαδή τη γραφική αναπαράσταση των δεδομένων χρησιμοποιώντας γραφικά, κίνηση, τρισδιάστατες απεικονίσεις και άλλα πολυμεσικά εργαλεία, που παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων και ανακάλυψης σχέσεων αιτιότητας

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0