Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση

Οι εξελίξεις στον τομέα της νέας τεχνολογίας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστες τις βιβλιοθήκες και γενικότερα τα κέντρα πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο. Στην εποχή της πληροφόρησης που ζούμε, οι βιβλιοθήκες έχουν μετεξελιχθεί σε οργανισμούς ανάκτησης, οργάνωσης και διάθεσης παντός είδους πληροφοριών, τόσο σε παραδοσιακή, αλλά κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή. Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή που έγινε στις βιβλιοθήκες είναι η εισαγωγή των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης σε αυτές και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών. 

Αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού τους οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προβαίνουν σε προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης ή σε αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Κρίσιμος παράγοντας επιλογής ενός συστήματος αυτοματοποίησης βιβλιοθήκης είναι η ευχρηστία του. Ενώ όμως η αξιολόγηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός τέτοιου συστήματος είναι μάλλον απλή υπόθεση, δεν συμβαίνει το ίδιο σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο της ευχρηστίας του. Προς αποφυγή επηρεασμού από προσωπικές προτιμήσεις μελών των επιτροπών αξιολόγησης, θα πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένοι τρόποι μέτρησης της ευχρηστίας.

Η διεθνοποίηση της αξιολόγησης των βιβλιοθηκών και η ανάπτυξη του LibQUAL+™

Ποια είναι η σηµασία της κοινωνικής προσφοράς των υπηρεσιών µιας βιβλιοθήκης; Πώς αξιολογούµε την ποιότητα του έργου που παράγουν οι βιβλιοθήκες; Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών; Πώς µπορούµε να καταγράψουµε µε συστηµατικό τρόπο τις γνώµες, τις προσδοκίες και την άποψη που έχουν οι χρήστες µιας βιβλιοθήκης για το έργο που αυτή η µονάδα παράγει; Μπορούµε να συγκρίνουµε το έργο που παράγεται ανάµεσα σε πολλές, διαφορετικές βιβλιοθήκες και εάν ναι, µε ποιόν τρόπο µπορούµε να συγκρίνουµε αποτελεσµατικά την αξία αυτού του έργου; Πώς µπορούµε να µάθουµε τι είδους βε

Πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε περισσότερα για τις βιβλιοθήκες μας με μειωμένους πόρους;

Τι είδους στρατηγικές θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι βιβλιοθήκες για να αντισταθούν στην οικονομική κρίση και να μπορέσουν να προσφέρουν τις γνώριμες αλλά και άλλες καινοτόμες υπηρεσίες τους, στο παρόν και στο μέλλον; 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα στην καθημερινή συζήτηση χρησιμοποιείται με την απόλυτη έννοια. Τα άτομα τη χρησιμοποιούν για να περιγράψουν ακριβά εστιατόρια και πολυτελή αυτοκίνητα. Με την απόλυτη έννο ια, η ποιότητα συνδέεται με τη φύση του καλού, της ομορφιάς και της αλήθειας. Στον απόλυτο ορισμό τα πράγματα τα οποία έχουν ποιότητα παρουσιάζουν υψηλά πρότυπα, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Τα προϊόντα ποιότητας διακρίνονται από την τελειότητα, έχουν αξία και προσδίδουν κύρος σε αυτούς που τα κατέχουν. Η σπανιότητα και η ακρίβεια είναι δύο από τα χαρακτηριστικά ποιότητας σε αυτόν τον ορισμό.

Αξιολόγηση της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του ΕΑΠ από φοιτητές εξΑΕ

Το νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε ως απότοκο τόσο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας όσο και της ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών σε συνάρτηση με την εδραίωση και παγίωση της δημοκρατίας (τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου) διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση ευέλικτων εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εφεξής εξΑΕ), με σκοπό την άρση των ανισοτήτων (κατά το δυνατόν) και την παροχή εκπαιδευτικών και μαθησιακών ευκαιριών σε όλους.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι βιβλιοθήκες των ακαδημαϊκών ιδρυ

Η "ποιότητα" ως αναγκαιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ο προσδιορισμός της αποστολής και του ρόλου της βιβλιοθήκης παίζει σημαντικό ρόλο στην διοίκηση των βιβλιοθηκών. Σημαντικό είναι να γνωρίζουν το ρόλο τους και οι χρήστες των βιβλιοθηκών ώστε να διαμορφώνουν ρεαλιστικότερες και δικαιότερες προσδοκίες. Αν δεν υπάρχει όμως σύνδεση μεταξύ του προσδιορισμού της αποστολής της βι- βλιοθήκης και της διεύθυνσης, δεν υ- πάρχει λόγος να κουραζόμαστε για να καθορίζουμε την αποστολή τους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η διοίκηση ποιότητας αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και διοί- κησης υπηρεσιών πληροφόρησης. Στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισ- σότερο από την πληροφόρηση (Μπώκος, 2001: σελ. 469-515).

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Στην εργασία αυτή περιγράφονται, με συντομία η έννοια και τα χαρακτηριστικά του διαδανεισμού, με σκοπό να γνωρίσει ο αναγνώστης το αντικείμενο. Ακολουθούν οι απόψεις και οι προβληματισμοί του συγγραφέα για την ανάγκη ύπαρξης του διαδανεισμού, τα οφέλη από την χρήση του, την συνεργασία των βιβλιοθηκών καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές.

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0