Είστε εδώ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκτύπωση σελίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η διαδικτυακή εξ' αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένας νέος και εξελισσόμενος χώρος, που φι­λοδοξεί να υπερκαλύψει τα κενά και τις δυσκολίες της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με την εκ­μετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας προωθεί την εκπαιδευτική διαδικασία, κάνοντας την ταχύτερη, πλουσιότερη και περισσότερο προσαρμοσμένη σε ατομικές μαθησιακές ανάγκες. Μέ­σα στο περιβάλλον αυτό τα πνευματικά δικαιώματα εμφανίζονται ως ιδιαιτέρως δυσχερείς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβληματικές καταστάσεις στους οργανισμούς εκείνους που τα διαχειρίζονται. Σε ένα μάλλον ασαφές πλαίσιο οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην χώρα μας, καλούνται να υλοποιήσουν ή να υποστηρίξουν την διαδικτυακή εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Η δυνατότητα συγκρό­ τησης και διάθεσης ηλεκτρονικών συλλογών πληροφοριακού υλικού τις καθιστά σημαντικούς συμ­ μέτοχους στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα στο περιβάλλον αυτό. Οι ακαδημαϊκές βι­ βλιοθήκες καλούνται να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους πάνω σε αυτά τα θέματα και να αντιμε­ τωπίσουν τις, θετικές ή αρνητικές, ιδιαιτερότητες που επιβάλει η ελληνική νομοθεσία. Η ευαισθη­ σία στον τομέα της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί την επαγρύπνηση και προσοχή για την διασφάλιση τους, την διασφάλιση της ακεραιότητας της πνευματικής ιδιοκτησίας και την υπεράσπιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Στόχος της ομιλίας είναι: • Να παρουσιάσει βασικές αρχές διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων, • να παρουσιάσει τα καθεστώτα χρήσης και πνευματικών δικαιωμάτων που διέπουν κεντρικά τμήματα της διαδικασίας, όπως είναι οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες (ελεύθερης χρήσης-εμπορικά πακέτα) και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, • να παρουσιάσει τις κυριότερες και πιο αξιόπιστες πρωτοβουλίες, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, για την διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. ΟΣΔΕΛ, HERON), • να προσπαθήσει να αναδείξει τον ρόλο των βιβλιοθηκών και εν γένει των οργανισμών πληροφόρησης στην διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων μέσα στο ασαφές αυτό περιβάλλον, και • να επιδείξει την συμμετοχή και την πρακτική της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης στην εφαρμογή αυτών των θεμάτων μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0