Είστε εδώ

Οδηγός εφαρμογής τεχνικών Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Εκτύπωση σελίδας

HEALLINK-ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Ιωάννινα, 2013
Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γεώργιος Ζάχος 
Υπεύθυνoς σύνταξης: κ. Βασίλης Πολυχρονόπουλος

O όρος «Επιχειρηματική Ευφυΐα» χρησιμοποιείται, για να περιγράψει το σύνολο των μεθόδων και την απαιτούμενη τεχνολογία που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων για τις ανάγκες καθορισμού της επιχειρηματικής στρατηγικής ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Πιο επιστημονικά ως Επιχειρηματική Ευφυΐα μπορεί να οριστεί ένα σύνολο μαθηματικών μοντέλων και μεθοδολογιών ανάλυσης που εκμεταλλεύονται τα διαθέσιμα στοιχεία για την παραγωγή πληροφοριών και γνώσεων, χρήσιμων για πολύπλοκες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. H Επιχειρηματική Ευφυΐα (συστήματα, δεδομένα, επεξεργασία) εφαρμόζεται σήμερα σε ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην πορεία των πωλήσεων, στην αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, στο σχεδιασμό νέων προϊόντων ή στον τρόπο προσέγγισης ομάδων πελατών. Τα πληροφορικά συστήματα Επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence - BI) είναι σχεδιασμένα, ώστε να παρέχουν ταχύτατα πληροφορίες στους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων, επιτρέποντάς τους να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται κατάλληλα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και τις απαιτήσεις των πελατών κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε χώρο. 

Ο Οδηγός αφορά στην εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, προκειμένου για την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Undefined
Αρχείο: 
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0