Είστε εδώ

Οδηγός σύνταξης Οργανογράμματος στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Εκτύπωση σελίδας

Εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο έρευνας των κοινωνικών επιστημών αποτελεί η ανθρώπινη οργάνωση. Υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία και πολλές διαφορετικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ορολογίες για τα διάφορα είδη οργάνωσης, τους στόχους, την αποτελεσµατικότητα, τη διαχείριση, τη δομή τους. Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει σε εμπορικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς. Παρά τις σημαντικές διαφορές με αυτούς τους οργανισμούς, η οργάνωση εφαρμόζεται και σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι οι ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Στη σύγχρονη εποχή, και οι Βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν πιέσεις να αποδίδουν αποτελεσματικά και σύμφωνα με συγκεκριμένους στόχους και στρατηγικές. Πλέον δεν κατέχουν το μονοπώλιο για ορισμένους τύπους πληροφοριών και βιώνουν τον ανταγωνισμό ικανών ιδιωτικών οργανισμών και παρόχων πληροφόρησης στον τομέα των Βιβλιοθηκών. Ταυτόχρονα, η απαίτηση των δημόσιων αρχών και των Πανεπιστημίων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα συνδέεται με τα οικονομικά προβλήματα που υφίστανται. Από την άλλη πλευρά, οι Βιβλιοθήκες επιτρέπεται πλέον να έχουν έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και να ξοδεύουν τα χρήματα που κερδίζουν για την κάλυψη των αναγκών τους. Το γεγονός αυτό τις προσανατολίζει στο να καθορίζουν τους στόχους και τα πρότυπά τους με βάση τις ανάγκες των χρηστών τους. Συνακόλουθα, σταδιακά το χάσμα ανάμεσα στις ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και στους εμπορικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς συνεχώς περιορίζεται.Δομικά οι ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες πρέπει να εξεταστούν από δύο πλευρές. Αρχικά, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης, εξωτερικής δομής, καθώς ανήκουν στον ευρύτερο οργανισμό του Πανεπιστημίου το οποίο υπηρετούν. Συχνά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου Βιβλιοθηκών – π.χ. Βιβλιοθηκών Παραρτημάτων - του ιδρύματος ή ακόμη και μέρος κάποιας κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών. Συγχρόνως, οι Βιβλιοθήκες έχουν και μια εσωτερική δομή η οποία συνδέεται με τις επιμέρους υπηρεσίες και τμήματά τους.Στόχος του παρόντος οδηγού είναι η καταγραφή των παραγόντων και των κριτηρίων που διαμορφώνουν τη δομή των ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη σημερινή εποχή της αυτοματοποίησης, των νέων τεχνολογιών αλλά και των πολυσύνθετων πληροφοριακών, ερευνητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών ρόλων που καλούνται να αναλάβουν μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα

Undefined
Κατηγορία: 
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0