Είστε εδώ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Εκτύπωση σελίδας

Διαχείριση ολικής ποιότητας, βρετανικό πρότυπο πιστοποίησης

Άρθρο που εξετάζει τρία συστήματα: Το σύστημα διαχείρισης ολικής ποιότητας (TQM), το ISO 9000 και το πρότυπο Inverstors in People (IiP).
 

Έλεγχος Ποιότητας

Η διαδικασία Ελέγχου της Ποιότητας αφορά στη παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω της χρήσης στατιστικών μέτρων αξιολόγησης και στη γενική δέσμευση όλων για παροχή ποιοτικών προϊόντων.
 

Οκτώ αρχές για τη Διαχείριση της Ποιότητας

Περιγράφονται αναλυτικά οκτώ βασικές αρχές για τη διαχείριση της Ποιότητας
 

Κατανομή προϋπολογισμού για προμήθεια υλικού (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 1)

Η κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τύπο της, κατανέμει τα κονδύλιά της ανάλογα με τις ανάγκες της σε πηγές πληροφόρησης. Οι ραγδαίες οικονομικές, τεχνολογικές και διοικητικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο χώρο κάθε Βιβλιοθήκης καθιστούν τη διαδικασία της κατανομής αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα. Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη μιας καθοδήγησης στη διαδικασία κατανομής του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης

Plan-Do-Check-Act - Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων

Περιγραφή του σχεδίου Plan-Do-Check-Act (PDCA) για τον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών και την ανάληψη δραστηριοτήτων βελτίωσης.
 

Πρότυπα για τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (Οδηγός ΜΟΠΑΒ 3)

Ο Οδηγός παρουσιάζει μια σειρά προτύπων τα οποία έχουν ως κύριο στόχο τους να βοηθήσουν τους βιβλιοθηκονόμους, τους διδάσκοντες, τους χρήστες και τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδος στην αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των Βιβλιοθηκών τους και στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωσή τους. Τα πρότυπα που δίνονται έχουν τη μορφή προτάσεων γενικού χαρακτήρα οι οποίες καλύπτουν όλες τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα.
 

Μέτρηση της επίδοσης στις δημόσιες και ειδικές βιβλιοθήκες. Ομοιότητες και διαφορές.

Σκοπός της έρευνας αυτής (του 1995) είναι να δείξει τις μικρές διαφορές στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες και εδικές Βιβλιοθήκες κατά τη διαδικασία μέτρησης της επίδοσής τους.
 

Σελίδες

Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0