Είστε εδώ

Πολιτικές και υπηρεσίες για ΑμεΑ στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε ΑμεΑ

Εκτύπωση σελίδας

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τις αντιλήψεις, τις αξιολογήσεις και την ικανοποίηση ατόμων με προβλήματα ακοής και όρασης σχετικά με την πρόσβαση και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες. Επιπλέον, αναζητήθηκαν οι προτάσεις τους για τη βελτίωση της υποστήριξης που λαμβάνουν από τις ελληνικές βιβλιοθήκες στο πλαίσιο της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και της εν γένει καλλιέργειάς τους. Προς αυτό τον σκοπό, χρησιμοποιήθηκε μια μικτή ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία, όπου 30 άτομα με προβλήματα όρασης και 31 άτομα με προβλήματα ακοής συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σχεδιάστηκε μετά από μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας ειδικά για την απάντηση των στόχων της μελέτης. Παράλληλα, λήφθηκαν σύντομες συνεντεύξεις από δύο άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες ανέφεραν προβλήματα στην προσβασιμότητα καθώς και μειωμένη επισκεψιμότητα στις ελληνικές βιβλιοθήκες. Επίσης ανέφεραν σημαντικές ελλείψεις στις υπηρεσίες, τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και τις υλικοτεχνικές υποδομές που παρέχονται στις βιβλιοθήκες για τα ΑμεΑ, ενώ παρείχαν προτάσεις σχετικά με τις επιπλέον υπηρεσίες που θα ήθελαν να υπάρχουν στις ελληνικές βιβλιοθήκες προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα, να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εξυπηρέτησής τους στις βιβλιοθήκες. Η μελέτη προστίθεται στις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την ικανοποίηση των ΑμεΑ από τις υπηρεσίες των ελληνικών βιβλιοθηκών, και σχολιάζει τα ευρήματα σε σχέση με προηγούμενες έρευνες, οι οποίες είναι περιορισμένες στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναφέρονται οι περιορισμοί της μελέτης ενώ δίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0