Είστε εδώ

Ηγεσία και ποιότητα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εκτύπωση σελίδας

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί θέμα επιβίωσης για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Σε περιόδους κρίσης και συνεχών αλλαγών η ανάγκη για αποτελεσματική ηγεσία μέσω της ποιότητας γίνεται πιο έντονη. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι παρόλη την προσοχή που έχει δοθεί στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και πηγών από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σχετικά λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στη συστηματική κατανόηση των διαδικασιών της ηγεσίας σε σχέση με τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Στην παρούσα εργασία αφού γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ηγεσία και την ποιότητα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες διερευνώνται με τη μέθοδο της συνέντευξης οι αντιλήψεις τόσο της Διεύθυνσης όσο και των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας. Η διεξαγόμενη έρευνα βασίστηκε στο πρώτο κριτήριο του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM που αφορά στην Ηγεσία. Σε εθνικό επίπεδο δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ανάλογη έρευνα στο χώρο των βιβλιοθηκών. Σκοπός της είναι η αξιολόγηση της απόδοσης της Ηγεσίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Μοντέλο EFQM αποδεικνύεται ένα εργαλείο κατάλληλο και χρήσιμο για βιβλιοθήκες. Μέσα από την εφαρμογή του επετεύχθη ο εντοπισμός τόσο των δυνατών σημείων της Ηγεσίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και των σημείων που χρήζουν βελτίωσης.

Πηγές: 
Βιβλιογραφία
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0