Είστε εδώ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εκτύπωση σελίδας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η "ποιότητα" ως αναγκαιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ο προσδιορισμός της αποστολής και του ρόλου της βιβλιοθήκης παίζει σημαντικό ρόλο στην διοίκηση των βιβλιοθηκών. Σημαντικό είναι να γνωρίζουν το ρόλο τους και οι χρήστες των βιβλιοθηκών ώστε να διαμορφώνουν ρεαλιστικότερες και δικαιότερες προσδοκίες. Αν δεν υπάρχει όμως σύνδεση μεταξύ του προσδιορισμού της αποστολής της βι- βλιοθήκης και της διεύθυνσης, δεν υ- πάρχει λόγος να κουραζόμαστε για να καθορίζουμε την αποστολή τους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η διοίκηση ποιότητας αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και διοί- κησης υπηρεσιών πληροφόρησης. Στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισ- σότερο από την πληροφόρηση (Μπώκος, 2001: σελ. 469-515).

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) στις βιβλιοθήκες: η ποιότητα στην καταλογογράφηση

H Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) είναι η θεωρία που αναφέρεται στις μεθόδους διοίκησης του συνόλου, αλλά και των μερών, ενός οργανισμού. Για την εφαρμογή των αρχών της ποιότητας στον χώρο των βιβλιοθηκών, απαιτείται η συλλογή δεδομένων που αφορούν την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης στον τομέα της καταλογογράφησης. Εξετάζει τον ορισμό της έννοιας της ποιότητας στην καταλογογράφηση, επικεντρώνοντας στις απόψεις των χρηστών.

Η διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως εργαλείο ανάπτυξης

Ως γνωστόν η « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων», ευρύτερα γνωστή ως Management, είναι ένας από τους πολλούς κλάδους τους οποίους υποδιαιρείται η οικονομική επιστήμη. Ορίζεται ως η διαδικασία προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, της στελέχωσης και του ελέγχου που ασκούνται σε μια επιχείρηση ή σε ένα οργανισμό, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει υιοθετηθεί από επιχειρήσεις παγκοσμίως αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Security excellence from a total quality management approach

Abstract : This paper focuses on the synergy of business and security requirements to create a holistic methodology or approach. The integration revolves around the concept of total quality management to measure the security posture and is based on the premise that security requirements must be aligned and fused with the business' objectives. The postulated security methodology has extended the total quality management and business excellence philosophies to create a new security excellence approach.

Total Quality Management : A Model for Enhancing Service Quality

This paper addresses the application of Total Quality Management (TQM) to improve the level of service quality being provided by organizations today. A model is presented that identifies tasks a service firm should complete in adapting a TQM approach to continuous quality improvement. Implications and recommendations are also examined regarding the application of TQM to service organizations

Total Quality Management: The Oregon State University Library's Experience

In Winter 1990, the staff and faculty at the Libraries of Oregon State University were offered an opportunity to hear a presentation on the work the University was doing with Total Quality Management (TQM). Total Quality Management had been introduced to the OSU campus in 1989, but most of the library staff had no real understanding of what it was and how it could be applied to a library organization.

Pursuing the Three Ts: How Total Quality Management, Technology, and Teams Transformed the Cataloging Department at Penn State

SUMMARY : Beginning in 1992 the University Libraries at the Pennsylvania State University embarked on a program to formally transform its organization following the principles of Continuous Quality Improvement, or, as it is more commonly known, Total Quality Management. The process by which the Cataloging Department underwent reorganization into teams is described, as well as its strategic use of computing technology in rationalizing and streamlining its workflows.

Implementing Total Quality Management: A Model for Research Libraries

This model for implementing total quality management (TQM) in a research library was developed as part of an effort by the Association of Research Libraries’ (ARL) Office of Management Services to create strategies and programs for introducing quality improvement approaches in research libraries. The model was presented to a group of ARL directors at the ALA Midwinter Meeting in San Antonio, Texas, January 1992.

National Cultures for Quality Assurance and TotalQuality Management

Abstract : National culture is becoming more and more recognized as a key element in determining the success or failure of quality initiatives. The adoption and the impact of quality management programs have differed from one country to the other. This paper outlines Quality Assurance and Total Quality Management and proposes the national culture dimensions that facilitate their implementation. The model of national culture developed by Hofstede is used for this purpose.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Copyright mopab.seab.gr

Valid XHTML + RDFa Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0